ข่าวสารและกิจกรรม

“วันสงกรานต์”

“วันสงกรานต์” หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทย ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ของทุกๆ ปี ตามประเพณีไทยแต่เดิมจะมีการเล่นสาดน้ำ ทำบุญสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

โดยวันสงกรานต์ปีนี้ รัฐบาลประกาศงดให้เล่นน้ำ ปะแป้ง ทำได้เพียงรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ ตามประเพณีเท่านั้น พิชชามีทขอให้ทุกคนใช้เวลากับครอบครัวให้เต็มที่ ในวันหยุดยาวนี้